Regulamin Konkursu „Rozdanie Pada”

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 

§1 Organizatorem konkursu pod nazwą:Rozdanie Pada jest Triggy Europe Sp. z o.o. . z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Adama Mickiewicza 12 ., NIP: 5213897732  (dalej jako „Organizator”).

 

Konkurs odbędzie się na warunkach szczegółowych określonych w niniejszym Regulaminie. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument pod nazwą: Regulamin Konkursów organizowanych na Facebooku i Instagramie – warunki ogólne.

 

Warunki szczegółowe Konkursu:

 

Rozpoczęcie Konkursu: 27.02.2024

Zakończenie Konkursu (przyjmowania zgłoszeń): 10.03.2024

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana do dnia: 12.03.2024

 

Nagrody w Konkursie:

I miejsce kontroler do gry Aimcontroller

 

Zadanie konkursowe:

 

napisać komentarz pod postem konkursowym odpowiadający na pytanie ,,Co daje Ci radość?”

 

§2 Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 

Regulamin Konkursów organizowanych na Facebooku i Instagramie

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Organizatorem konkursu jest Triggy Europe Sp. z o.o. z siedzibą w .Kaliszu, przy ulicy Adama Mickiewicza 12,  NIP: 5213897732  (dalej jako „Organizator”).

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook  (https://www.facebook.com ) i Instagram ( https://www.instagram.com ). Konkurs będzie dalej zwany „Konkursem” i dotyczy konkursu organizowanego zarówno na Facebooku jak i na Instagramie, na obu portalach łącznie lub wyłącznie na jednym z nich.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Organizatora: triggy.gg

Właściciel serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs organizowany przez Organizatora. Wszelkie zgłoszenia i reklamacje należy kierować wyłącznie do Organizatora.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani współorganizowany przez właściciela serwisu Facebook oraz Instagram ani z tymi serwisami związany.

Informacja o Konkursie jest umieszczana na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook i/ lub Instagram. Informacja obejmuje w szczególności określenie daty początkowej i końcowej Konkursu, zadania konkursowego oraz nagród. W ogłoszeniu Organizator podaje również, w jaki sposób należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Szczegółowe dane dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu – warunkach szczegółowych.

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 

W Konkursie może uczestniczyć osoba fizyczna, która:

w chwili zgłoszenia ukończyła 18 lat. W Konkursie może uczestniczyć również osoba, która ukończyła lat 13 w chwili zgłoszenia, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego,

posiada zweryfikowany profil w serwisie Facebook lub Instagram, który nie jest profilem prywatnym,

działa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,

zaakceptowała niniejszy Regulamin.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora ani jego bliscy: małżonkowie, dzieci, w tym przysposobione, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz małżonkowie i dzieci tych osób. Przez osobę bliską rozumie się również osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

W Konkursie nie mogą ponadto uczestniczyć osoby, które nie posiadają zweryfikowanego profilu w serwisie Facebook lub Instagram, dokonują zgłoszenia z różnych, w tym fikcyjnych kont, odmawiają podania pełnych danych wymaganych przez Organizatora lub podają dane nieprawdziwe lub niemożliwe do weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, jego uczestnictwo w Konkursie zostanie anulowane, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, czy o wydanie nagrody.

 

§3. ZASADY KONKURSOWE

 

Prace zgłaszane w ramach Konkursu powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie powinny zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, czy naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, w tym wizerunek. Organizator szanuje wolność wypowiedzi i odmienne poglądy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach dobra innych osób. Wszelkie nadużycia będą skutkowały wykluczeniem osoby nadużywającej z udziału w Konkursie.

Prace zgłaszane w ramach Konkursu nie powinny szkodzić Organizatorowi ani negatywnie wpływać na wizerunek Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia pracy, która w ocenie Organizatora godzi w jego dobro, w tym pracy, która promuje podmiot konkurencyjny względem Organizatora.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób i/lub podmiotów trzecich ani za zdarzenia, na które nie miał wpływu (w tym działania siły wyższej), takie jak np. nieprawidłowe działanie sieci Internet, przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria sprzętu komputerowego, smartfonów, innych tego typu urządzeń, przez które Uczestnik nie może wywiązać się z warunków uczestnictwa w Konkursie lub przez które Organizator nie może zrealizować nagrody w oznaczonym terminie. 

 

Zadanie konkursowe może polegać na:

 

  1. opublikowaniu odpowiedzi na zadane pytanie w formie posta na profilu Uczestnika w serwisie Facebook i Instagram,
  2. opublikowaniu tematycznego zdjęcia lub materiału wideo na profilu Uczestnika,
  3. oznaczeniu w opisie wymaganymi ha sztagami,
  4. opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym.
     

Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje w momencie publikacji pracy konkursowej w wykonaniu zadania konkursowego z jednoczesnym polubieniem posta zawierającego ogłoszenie o Konkursie. Poprzez publikację pracy Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.

 

Udział w Konkursie można zgłosić do końca dnia wskazanego jako data końcowa trwania Konkursu.

Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdej chwili, o czym powinien poinformować Organizatora poprzez przesłanie wiadomości email. Automatyczna rezygnacja następuje również w momencie usunięcia publikacji konkursowej.

 

Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. Dalsze jego publikacje nie będą uwzględniane. Uczestnik zachowuje jednak prawo wyboru, która publikacja będzie pracą konkursową.

 

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 

Zamknięcie Konkursu nastąpi w dacie wskazanej w ogłoszeniu o Konkursie opublikowanym na profilu firmowym Organizatora w serwisie Facebook i/lub Instagram oraz w Regulaminie Konkursu – warunkach szczegółowych.

Zgłoszenia dokonywane po upływie wskazanego terminu będą uznawane za spóźnione i nie będą one brane pod uwagę.

Zwycięzcę oraz osoby, które zajęły drugie i ewentualnie dalsze miejsca, o ile Konkurs będzie to przewidywał, wytypuje specjalnie utworzona do tego komisja złożona z trzech osób wybranych przez Organizatora.

Komisja będzie działała w sposób niezależny. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych komisja będzie kierowała się własną oceną z uwzględnieniem przede wszystkim kryterium kreatywności i wykorzystania marki Organizatora.

Osoby, które naruszyły niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób będą wykluczone z udziału w Konkursie bez możliwości odwołania się od decyzji Organizatora i bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

Komisja wytypuje zwycięzcę i ewentualnie dalsze miejsca, o ile zostały przewidziane, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie oraz w Regulaminie Konkursu – warunkach szczegółowych.

O wynikach Konkursu Organizator poinformuje za pośrednictwem swojego profilu firmowego w serwisie Facebook i/ lub Instagram, może poinformować również na swojej stronie internetowej, a ponadto zwycięzca i ewentualnie osoby, które zajęły drugie i dalsze miejsca, o ile zostały one przewidziane, zostaną powiadomieni drogą email.
 

§5. NAGRODY
 

Informacja o nagrodzie lub nagrodach w przypadku, gdy w Konkursie przewidziano więcej miejsc niż jedno, publikowana jest w ogłoszeniu o Konkursie oraz zawarta jest w Regulaminie Konkursu – warunkach szczegółowych.

W celu odbioru przewidzianej nagrody Uczestnik będzie zobligowany do podania wszystkich danych niezbędnych do rozliczenia nagrody z Urzędem Skarbowym oraz do wykonania przelewu nagrody pieniężnej, jeśli została przewidziana lub do wysyłki nagrody rzeczowej lub danych niezbędnych do przekazania nagrody w innej formie. Niepodanie danych w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania nagrody, w przypadku podania danych po terminie W takiej sytuacji nagroda przepada, a Uczestnikowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.
 

W przypadku gdyby zwycięzca lub osoba, która zajęła drugie lub dalsze miejsce, odmówiła podania danych niezbędnych do wydania lub wypłaty nagrody, osoba taka zostaje automatycznie wykluczona z Konkursu, nagroda zaś przepada.

Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bez pisemnej zgody ze strony Organizatora.

Nagroda będzie dostarczona, w zależności od jej formy: przelewem na rachunek bankowy, bądź wysłana kurierem na adres Uczestnika. Organizator i Uczestnik mogą uzgodnić inną formę odbioru nagrody.
 

Nagroda pieniężna będzie wypłacona w terminie do 45 dni roboczych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu.

Nagroda rzeczowa będzie wysłana w terminie do 45 dni roboczych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora. W przypadku gdyby nagrodę trzeba było wysłać poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki ponosi Uczestnik. W sytuacji gdyby Uczestnik nie przekazał Organizatorowi kwoty niezbędnej do wysyłki nagrody, Organizator wstrzyma się z wysyłką do czasu pokrycia kosztów dostawy, nie później niż do 60 dni roboczych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu. Po tym terminie, niepokrycie kosztów wysyłki skutkować będzie tym, że nagroda przepada.
 

Organizator zobowiązany jest do potrącenia podatku dochodowego liczonego od wartości nagrody przyznanej Uczestnikowi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz do wpłacenia go do Urzędu Skarbowego zgodnie z danymi przekazanymi przez Uczestnika.
 

W przypadku gdy nagroda jest nagrodą rzeczową i przekracza ona próg wartości zwolnionej z opodatkowania, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora równowartości podatku dochodowego w wysokości podanej przez Organizatora. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem koniecznym wydania nagrody Uczestnikowi. Niedopełnienie tego warunku w terminie 7 dni kalendarzowych skutkować będzie tym, że nagroda przepada.

 

§6. REKLAMACJE
 

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację co do przebiegu i sposobu zakończenia Konkursu.

Reklamacja powinna być przesłana na adres email Organizatora: contact@triggy.gg  w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wiadomość email powinna być przesłana za potwierdzeniem odbioru.
 

W reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje dane oraz zastrzeżenia co do przebiegu lub sposobu zakończenia Konkursu i je szczegółowo uzasadnić.
 

Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni w formie wiadomości email. Upływ terminu na udzielenie odpowiedzi nie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 

§7. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
 

 Z chwilą przekazania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi w sposób nieodpłatny licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na terytorium całego świata, bez ograniczenia czasowego, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszelkich innych znanych polach eksploatacji niewymienionych powyżej, w tym w szczególności na polach eksploatacji polegających na:

publicznej prezentacji pracy konkursowej, w tym jako elementu innego utworu;

utrwalaniu, zwielokrotnianiu i powielaniu pracy konkursowej dowolną techniką, w dowolnej skali, w dowolnej ilości i na dowolnym materiale, w szczególności techniką cyfrową, przy użyciu urządzeń reprograficznych, na papierze, w formie elektronicznej (na płycie CD/ karcie z pamięcią/przenośnym dysku, dysku komputerowym, DVD) etc.;

wprowadzaniu pracy konkursowej do pamięci nieograniczonej liczby komputerów oraz innych elektronicznych urządzeń, bez ograniczenia ilościowego, jakościowego, terminowego, w tym także eksploatacji w sieciach internetowych, intranetowych etc.;

wykorzystaniu pracy konkursowej w Internecie, w utworach multimedialnych, przekazach audiowizualnych i innych;

wykorzystywania pracy konkursowej w celu reklamy i promocji działalności Organizatora.
 

Uczestnik wyraża zgodę na:

wykorzystywanie pracy konkursowej w dowolny sposób jako elementu reklamowo - promocyjnego, przez Organizatora;

dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian w pracy konkursowej według własnego uznania, również za pomocą osób trzecich;

podjęcia decyzji o pierwszym i dalszym publicznym udostępnieniu pracy konkursowej, w tym pracy zmienionej itp.
 

Uczestnik oświadcza, że:

praca konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich;

jest autorem pracy konkursowej lub zawarł z autorami pracy konkursowej stosowne umowy, w wyniku których jest wyłącznym nabywcą i jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych związanych z pracą konkursową;

w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora w całości z odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich, naprawić szkodę w całości, w tym opublikować odpowiednie oświadczenie o przeprosinach;

w zakresie wizerunku Uczestnika i osób trzecich wykorzystanych w pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę i posiada zgodę osób trzecich na wykorzystywanie ich wizerunku przez czas nieokreślony, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez prawa do wynagrodzenia.
 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia woli zawarcia takiej umowy przez Organizatora, jej zawarcie jest warunkiem koniecznym wydania nagrody. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego i na wszelkich znanych polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie, a ponadto na polach eksploatacji określonych poniżej:

wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu, w tym jej zbywanie, najem i dzierżawa, oddawanie w bezpłatne użyczenie, udzielanie licencji w najszerszym możliwym zakresie w całości lub dowolnie wybranej części dowolnym osobom trzecim;

zezwalanie na wykonywanie wszelkiego rodzaju zależnych praw autorskich;

każda inna komercyjna eksploatacja pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej przez Organizatora;

rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego.
 

§8. DANE OSOBOWE
 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, czyli Triggy Europe Sp. z o.o

Dane osobowe Uczestników Konkursu (przez których należy rozumieć również zwycięzcę) przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30.08.2019 r.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
 

Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Uczestników Konkursu oraz do nieprzetwarzania tych danych osobowych bez ich zgody bądź wyraźnego życzenia.
 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców.

Dane jakie Organizator przetwarza to: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email Uczestnika. W przypadku zwycięzców ponadto dane wymagane dla celów rozliczenia podatkowego oraz dla celów dostarczenia nagrody: adres domowy, adres do korespondencji, PESEL/NIP, data i miejsce urodzenia i inne dane, które okażą się konieczne.
 

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem osób/ podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora takie jak: z zakresu prowadzenia social mediów, kancelarie prawne, biura rachunkowe, informatycy. Dane osobowe będą przekazywane również jeśli Organizator Konkursu zostanie do tego zobowiązany przez odpowiednie władze państwowe. Dostęp do danych będą posiadały również osoby posiadające upoważnienie udzielone przez Organizatora Konkursu, w tym m.in. członkowie komisji konkursowej. Dane zwycięzcy i ewentualnie osób, które zajęły drugie i dalsze miejsca, będą podane do publicznej wiadomości na profilu firmowym w serwisie Facebook i/ lub Instagram.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda każdego Uczestnika Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 

Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, chyba że przechowywanie danych osobowych niezbędne jest ze względu dla celów ewentualnego postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej (dotyczy zwycięzcy i osób, które złożyły reklamację). Wycofanie zgody w trakcie trwania Konkursu równoznaczne jest z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 

Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, zgłoszenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu i zwycięzcy będą przechowywane od chwili zgłoszenia udziału w Konkursie i przez okres 6 lat od dnia zakończenia Konkursu.
 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w razie zmiany przepisów prawnych, a także wewnętrznego profilu działalności Organizatora, poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu. Organizator zapewnia, że zmiany nie pogorszą sytuacji zarejestrowanych Uczestników ani nie wpłyną negatywnie na dotychczasowy przebieg Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

W sprawach dotyczących Konkursu oraz ochrony danych osobowych można kontaktować się pod następującym adresem email: contact@triggy.gg

Wszelkie zapytania powinny być skierowane wyłącznie do Organizatora. Prosimy o niekierowanie korespondencji do Facebooka ani Instagrama.

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

MAGAZYN I LOGISTYKA

SPRZEDAŻ

+ 48 530990480

faktury@triggy.gg

 
 
+ 48 570232090

m.dzida@triggy.gg

+48 573 186 966

a.pawlusek@triggy.gg

ADMINISTRACJA

DANE

Triggy Europe Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 12,

62-800 Kalisz

NIP: 5213897732

REGON: 3861699300

+ 48 609 257 852

kontakt@triggy.gg