"WYGRAJ WYJAZD NA MECZ DO KAROLA LINETTY Z DINO I TRIGGY"

 

§ 1
Definicje

 

 Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie:

 

1. Organizator – TRIGGY EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w KALISZU przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 12, kod pocztowy 62-800, REGON 386169300, NIP 5213897732, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000842924.

2. Współorganizator- „DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w KROTOSZYNIE przy ul. Ostrowskiej 122, kod pocztowy 63-700, REGON 300820828, NIP 6211766191, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA POZNANIA – NOWE MIASTO I WILDA, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000408273,

3. Konkurs – konkurs pod nazwą „WYGRAJ WYJAZD NA MECZ DO KAROLA LINETTY Z DINO I TRIGGY” przeprowadzany przez Organizatora oraz Współorganizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na udział w ww.  konkursie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych na profilu Triggy oraz Dino, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz zasady nagradzania Uczestników. 

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs odbywa się w dniach od 10.05. (godzina  00:01) do 17.05. 2024r.(godzina 24:00).

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) 

 

§ 3

Warunki uczestnictwa

 

  • W Konkursie mogą brać udział pełnoletni Uczestnicy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

  •  Uczestnik konkursu może skomentować post w formie odpowiedzi tylko raz i nie może go edytować. 

  •  Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdym momencie jego trwania zrezygnować z dalszego w nim udziału. W tym celu powinien usunąć swój post/odpowiedź. Usunięcie postu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:

a) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak dbasz o nawodnienie organizmu?” zamieszczone w formie postu na profilu instagramowym tj. https://www.instagram.com/dino__polska/

b) zachowanie formy udzielenia odpowiedzi na ww. pytanie konkursowe tj.  post winien zostać zamieszczony na profilu instagramowym Dino Polski pod ww.  pytaniem konkursowym.

c) wyrażenie zgody przez Uczestnika na udział w konkursie oraz wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Współorganizatora dla celów marketingowych oraz ich niewycofanie.

 

§ 4

Nagroda
 

  • Nagrodą w konkursie jest wyjazd na mecz Atalanta BC - FC Torino 26.05.2024r. w Bergamo oraz spotkanie z piłkarzem Karolem Linetty. 
     

§ 5

Zasady wyboru nagrodzonego
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora.

 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki wymienione § 3 Regulaminu. 

3. O wyborze zwycięzcy, który otrzyma nagrodę wymienioną w § 4, decyduje Komisja Konkursowa. 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: Karol Linetty.

5. Komisja Konkursowa spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne określone w § 3 dokona wyboru jednej, najbardziej kreatywnej odpowiedzi. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2024 r. 

7. Zwycięzca Konkursu zostanie opublikowany na profilu Organizatora i Współorganizatora Konkursu w dniu 18 maja 2024 r. w formie komentarza do postu konkursowego na profilu Instagramowym tj. https://www.instagram.com/dino__polska/

8.Uczestnik, którego post wygra konkurs, ma prawo zabrać na wyjazd jedną osobę towarzyszącą, wszelkie koszty biletów lotniczych, hotelu, transferu oraz biletów na mecz pokrywa Organizator. 

9. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

10. Laureat Konkursu będzie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem platformy Instagram o terminie i sposobie odbioru nagrody w terminie do 20.05.2024 r. 

11. Z udziału w Konkursie zostaną wykluczeni Uczestnicy Konkursu, co do których Organizator Konkursu lub Współorganizator będzie miał wątpliwości w zakresie autentyczności ich kont prowadzonych w serwisie Instagram lub Facebook (tzw. konta fikcyjne).

 

§ 6

Odpowiedzialność Organizatora
 

1.Organizator zapewnia opłacenie hotelu, biletów lotniczych, biletów na mecz Atalanta BC - FC Torino 26.05.2024r. w Bergamo oraz kosztów transferu z lotniska do hotelu dla laureata ww. Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub odwołanie zaplanowanego lotu. 

2. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego od wartości nagrody. Wartość podatku stanowi element nagrody i nie będzie odrębnie pobierana od zwycięzcy. 

 

§ 7

Harmonogram wyjazdu
 

1.Wylot z lotniska w Warszawie 25.05.2024r. powrót do Warszawy 27.05.2024r.

 

§ 8

Reklamacje
 

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację związaną z Konkursem w formie mailowej  pod adresem contact@triggy.gg

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, nick profilu na Instagramie, adres do korespondencji (mailowy), jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§ 9

Dane osobowe
 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i Laureata Konkursu są:

a) TRIGGY EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w KALISZU przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 12, kod pocztowy 62-800, REGON 386169300, NIP 5213897732, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000842924.

b) DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w KROTOSZYNIE przy ul. Ostrowskiej 122, kod pocztowy 63-700, REGON 300820828, NIP 6211766191, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA POZNANIA – NOWE MIASTO I WILDA, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000408273

2. Dane osobowe podane w zgłoszeniu do udziału w konkursie przetwarzane będą: 

a. w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie, 

b. w przypadku Uczestnika będącego Laureatem – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatorów jako przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c. w przypadku sporządzenia nagrania z wyników Konkursu, wizerunek Uczestników na nagraniu będzie przetwarzany na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 d. z wyników Konkursu zostanie sporządzona fotorelacja dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w szczególności celem umieszczenia zdjęć na stronach internetowych organizatorów oraz na profilach organizatorów w mediach społecznościowych – w tym przypadku wizerunek przetwarzany będzie na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie przez Uczestnika, danych osobowych, tj. imienia  i nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowość) jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników (Laureatów),  mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Dane te mogą być także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatorów jako przyrzekających nagrodę.

 4. Dana osobowa w postaci wizerunku  zostanie udostępniona na stronach internetowych Organizatorów oraz na profilach Organizatorów w mediach społecznościowych 

5. Dane osobowe Uczestników  i Laureatów nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu. Dane osobowe Uczestników (Laureatów), będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dana osobowa w postaci wizerunku, przetwarzana będzie przez okres 2 lat.

7.Uczestnik, Laureat posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8. Dane osobowe Uczestników, Laureatów nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 

9. Uczestnik, Laureat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ (wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi) Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia: 

Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: 

a) TRIGGY EUROPE SP. Z O.O. z siedzibą w KALISZU przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 12, kod pocztowy 62-800, REGON 386169300, NIP 5213897732, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000842924.

b) DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w KROTOSZYNIE przy ul. Ostrowskiej 122, kod pocztowy 63-700, REGON 300820828, NIP 6211766191, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA POZNANIA – NOWE MIASTO I WILDA, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000408273.

2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym Laureatów w związku z realizacją przypisanych im zadań w organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Laureatów i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do Uczestników Konkursu, w tym Laureatów. 

4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że: 

1. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za: 

a. posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych; 

b. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO; 

c. właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi; 

d. realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa; 

e. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO); 

f. zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób;

 g. zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach; 

h. zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO. 

6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora. 

7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: contact@triggy.gg 

8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.

 

§ 10
Postanowienia końcowe
 

1. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Organizatora i Współorganizatora Konkursu oraz na stronie internetowej i na profilu Organizatora/Współorganizatora Konkursu. 

2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator/Współorganizator Konkursu ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. Przykładem takiej sytuacji może być w szczególności podejrzenie, że Uczestnik wykorzystuje dane osobowe innej osoby w celu zgłoszenia się do Konkursu i uzyskania w nim nagrody. 

3. Konkurs realizowany jest przez Organizatora/Współorganizatora Konkursu jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator/Współorganizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa oraz pod warunkiem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na profilu Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania ww. zmian. 

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika Konkursu na osobę trzecią. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Uczestnik Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie oświadcza, że: 

a) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń; 

b) zapoznał się z klauzulą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora/Współorganizatora Konkursu swoich danych osobowych tj. dane użytkownika (nick) na portalu Instagram przesłanych w ramach zgłoszenia do konkursu, w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu i w celu udziału w Konkursie, przebiegu i promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia ww. danych osobowych na liście laureata konkursu.

d) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Współorganizatora ww. Konkursu w postaci:

- zdjęć, filmu ze swoim udziałem lub przedstawiających tylko  osobę Uczestnika.

- głosu Uczestnika,

obszar rozpowszechnienia:

- Facebook: Dino Polska oraz Triggy.gg

-Instagram: dino__polska oraz Triggy.gg

utrwalonego podczas wyjazdu w dniu/dniach 25-27.05.2024 r, którego byłam/em uczestnikiem w celach promocyjnych, marketingowych.  

W szczególności Organizator/ Współorganizator będzie mógł:

-zamieścić zdjęcia z moim wizerunkiem na social mediach Organizatora i Współorganizatora oraz 

nagrać relację z moim udziałem i zamieścić ją na social mediach Organizatora i Współorganizatora. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

Zobowiązuję się, że przez 2 lata od momentu udzielenia zgody na  utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatora/Współorganizatora,  nie złoże oświadczenia o jej wycofaniu pod rygorem naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi/Współorganizatorowi. 

8. Serwis Facebook oraz Instagram nie są organizatorami prowadzonego Konkursu i nie ponoszą żadnej związanej z nim odpowiedzialności.

 

Organizatorzy Konkursu

 

TRIGGY EUROPE SP. Z O.O. 

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12

62-800 KALISZ

KSIĘGOWOŚĆ

MAGAZYN I LOGISTYKA

SPRZEDAŻ

+ 48 530990480

faktury@triggy.gg

 
 
+ 48 570232090

m.dzida@triggy.gg

+48 573 186 966

a.pawlusek@triggy.gg

ADMINISTRACJA

DANE

Triggy Europe Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 12,

62-800 Kalisz

NIP: 5213897732

REGON: 3861699300

+ 48 609 257 852

kontakt@triggy.gg